کیبورد زیبانویس کم حجم
اینستادانلودر پیشرفته
نکات مهم قبل از خرید ممبر تلگرام و فالوور اینستاگرام
  • برای خرید ممبر میتوانید طرح مورد نظر خود را از میان جدول های 1 الی 3 انتخاب کنید
    میزان ریزش ، بازدید ، قیمت و سایر ویژگی های هر طرح داخل بخش مورد نظر قرار گرفته است
  • سپس توضیحات نوشته شده را به دقت مطالعه کرده و سفارش خود را ثبت کنید
    میزان ریزش ، بازدید ، قیمت و سایر ویژگی های هر طرح داخل بخش مورد نظر قرار گرفته است

کسب در آمد تضمینی از اینترنت با استخراج بیت کوین

جواب کامل همه مراحل بازی شهرزاد – حل سوالات بازی فکری و جذاب شهرزاد

جواب کامل همه مراحل بازی شهرزاد – حل سوالات بازی فکری و جذاب شهرزاد

با شهرزاد در دنیای جادویی هزار و یک شب همراه شده و به شهرهای باستانی سفر کنید ،  گنج‌های کهن را بیابید و خانه خود را با گنجینه‌ها تزیین کنید . در این سفر همراه علی بابا شده و به جنگل زمردین سفر کرده و با سنباد به سفر هفت دریا روید .

در این بازی باید اشیای پنهان در تصویر را بیابید، پازل‌ها را حل کنید و با کسب مهارت به شهر‌های جدید سفر کنید و گنج‌های جدیدی را به خانه بیاورید. در این بازی ده شهر و شصت مرحله بازی‌های متنوع در انتظار شماست.


فصل اول – شهرزاد


۱- ترش، شر
۱۰- حر، رحم، حرم
۲- پرس، پسر، سر، سپر
۳- هنر، نر، نهر
۴- پیر، پری، پر
۵- تر، بر، تبر
۶- خم، رم، خرم
۷- زور، رز، ور
۸- در، گرد، دگر
۹- هج، جو، هجو


فصل دوم – عجوزه و بازرگان


۱۱- قند، دق، دف، فندق
۱۲- نای، سن، یاس، انیس
۱۳- کالج، جلا، کال، کلاج
۱۴- کت، تحکم، محک
۱۵- فطر، رفت، طرف، فطرت
۱۶- صدقه، صدق، قصد، قصه
۱۷- تراز، اتر، ارز، راز
۱۸- گند، رنگ، دنگ، درنگ، گردن
۱۹- متکا، ماکت، کتم، کما
۲۰- نگر، گر، کنگر، رکن
۲۱- قهر، قاره، قهار، هار
۲۲- یار، تایر، رای، ریا
۲۳- ذرت، ذکر، تذکر، ترک
۲۴- وسع، سعود، عدو، عدس، عود
۲۵- ته، مته، مخ، تخمه، همت
۲۶- دمغ، دما، داغ، دماغ
۲۷- شکیب، شیک، کیش، شیب
۲۸- صد، دل، صندل
۲۹- مهیب، همی، بیم، بیمه
۳۰- وی، هویج، جوی، وجیه


فصل سوم – صیاد و کوزه


۳۱- خام، همتا، هما، ماه، خاتمه
۳۲- زری، فیروز، ورز، روی، روز
۳۳- خبز، خبازی، خیز، ابزی، بازی
۳۴- ورم، منشور، منش، موش، نرمش
۳۵- باز، اهل، ازل، زباله، ابله
۳۶- اخور، اخر، ارس، سوراخ، خرس
۳۷- سیر، چپر، سپیچ، سرپیچ، ریس
۳۸- راش، لواش، شورا، شلوار، واشر
۳۹- کلت، کشت، شتاک، شکلات، تشک
۴۰- لحم، حمل، رحل، مرحله، محله
۴۱- مایه، مهیا، بامیه، بها
۴۲- بغل، غول، لبو، بلغور، لغو
۴۳- سیبل، سلب، قسب، بقل، قبل
۴۴- شن، بنفشه، بن، شنبه، نبش
۴۵- بنیاد، بان، ناب، بیان، بید
۴۶- تبه، هشتی، شبیه، بهشتی، تیب
۴۷- توبان، ناو، وات، وان، تابو
۴۸- چاره، پارچه، چپه، چهار، چاپ
۴۹- پند، صدا، ندا، صاد، پانصد
۵۰- زیپ، پیرو، زیپ، پرویز، پیروز


فصل چهارم- شاهزاده ی سنگی


۵۱- خود، دون، دوزخ، زند، پوزخند، دوز، پند
۵۲- غضب، نبض، غنا، بغض، غضبناک، بانک
۵۳- ناف، افرین، ران، نار، نفر، نیا
۵۴- فساد، اره، هدف، فدا، افسرده، اسد
۵۵- قاب، قربانی، قاری، برنا، قناری، برین
۵۶- ترکش، کشتزار، تشکر، زکات، اشک، شکر
۵۷- نایل، لای، لیر، انگل، نارگیل، لنگر
۵۸- فسیل، فیلسوف، سیلو، فلس، سیف
۵۹- سفارت، مفسر، رسام، سامت، اتمسفر، سفرا
۶۰- دامن، دمار، هردم، دامنه، مردانه، مدرن
۶۱- عمارت، مراجع، تجار، مجرا، مراجعت، رجعت
۶۲- تومار، راوی، ویار، تاری، متواری، مترو
۶۳- مانتو، متوازن، زمان، توازن، زانو، توان
۶۴- تیبا، قابلیت، قابل، قالی، قلیا، تلاقی، بیات
۶۵- رفاه، فرزانه، نفر، زرافه، راهزن، ارزن
۶۶- امور، نمودار، منور، امدن، دوان، نورد
۶۷- اسیر، اگهی، ساری، گریس، سیاهرگ، سیگار
۶۸- فلات، کفال، تلافی، کفالت، تکالیف، تالیف
۶۹- اریب، بارش، شیار، شیبا، ابریشم، شراب
۷۰- غزال، بزغاله، بالغ، غلبه، بغال، زغال

جواب کامل همه مراحل بازی شهرزاد - حل سوالات بازی فکری و جذاب شهرزاد
جواب کامل همه مراحل بازی شهرزاد – حل سوالات بازی فکری و جذاب شهرزاد

فصل پنجم – ملک هندوستان


۷۱- روب، بارو، نارو، روبان، برون، روان، نور
۷۲- بنی، یاد، نبی، بنا، دای، بند، دنیا، نایب
۷۳- ورد، شاد، واشر، رود، داور، دشوار، راد، درو
۷۴- دیه، زله، هزل، دیزل، لیز، دهلیز، دله
۷۵- خشن، رخش، شاخ، شان، رخشا، ناشر، خان، رخشان
۷۶- تاس، ستار، رسالت، استر، سال، تراس
۷۷- قبا، قربان، قبر، قران، انبر، باقر، قرن
۷۸- اسف، ادرس، داس، دسر، سرا، دار، فاسد
۷۹- ایه، گیاه، گاه، سیاه، اسی، هاگ، سایه
۸۰- تلقی، قیل، تقلی، بلی، قلب، تلقیب، تقبل
۸۱- کاش، کلاش، شکیل، کاشی، شکل، شالی، شاکی
۸۲- ارض، رضوان، روا، رضا، انور، نوار، ران
۸۳- توز، زیتون، یوز، تیز، وزن، زینت، وزین، تین
۸۴- سبا، سقا، سباق، ساق، بقا، سابقه، ساقه، قبه
۸۵- روس، راسو، اور، وتر، روستا، رسا، ترس
۸۶- سما، سهم، سهام، سام، ساچمه، ماسه، اهم
۸۷- رخش، خرگوش، شوخ، خوش، گور، گوش، خروش
۸۸- رام، نیم، ارمنی، میان، امین، منیر، نیرم
۸۹- خزان، ناز، خانه، خان، زان، خزه، خزانه، خازن
۹۰- چنبر، چنبره، بهر، بچه، چرب، رهن


فصل ششم – عروس چوبی


۱۰۰- تام، تمنا، مناعت، مات، متن، متان، عام، اتم
۱۰۱- نسا، احسنت، سنا، حسنا، حسن، نحس، ناس، ساحت
۱۰۲- کیا، کرسی، ریسک، سرک، کار، اکسیر، کسر، سایر
۱۰۳- لوچ، الوچه، چله، چلو، الو، چاله، چاه
۱۰۴- اکول، اکو، الونک، کول، الکن، وال، کلان، کاو
۱۰۵- شام، امر، ارزش، رمز، مار، امرزش، رزم، مشا
۱۰۶- مرز، امروز، زار، ارم، وزرا، موزر، مور، زوار
۱۰۷- تیم، منت، نامی، نیت، یمن، امن، تامین، تمنی
۱۰۸- حیرت، حیف، تفریح، فتی، فتح، تیر، تحریف، حتی
۱۰۹- گیل، یاب، بالی، گالی، بال، گلابی، بلا، بیگ
۱۱۰- لوت، ولید، تولد، ولت، تلو، تولید، ولی، دیو
۱۱۱- متر، ثمرات، ارث، تمر، ثمر، تارم، ترم، اثر
۱۱۲- دیار، دیوار، دور، ودا، دیر، وادی، ارد، یاور
۱۱۳- واج، جدار، جار، ورج، اجر، جوار، واجد، درج
۱۱۴- مراد، بدر، ادب، دام، مربا، مرداب، باد، برد
۱۱۵- ارتش، تراشه، تراش، رشت، رشته، شهر، شاه، هشت
۱۱۶- علت، معتل، املت، ملت، اعم، علامت، تعمل
۱۱۷- برکت، کبر، تبریک، ترکیب، بکر، کبریت، تکبیر
۱۱۸- میت، رحیم، تحریم، رحم، حتم، تحریم، متی، مری
۱۱۹- سرمه، مهر، درهم، رسم، رسد، همدرس، دمر، مهد
۱۲۰- یوم، دین، مینو، ندیم، مین، مدیون، مدنی، دمن
۹۱- روزن، زنبور، برزن، بروز، نوبر، ورز، زبر
۹۲- چمن، ادم، نماد، نما، نمد، چمدان، چند، نادم
۹۳- گالن، لگد، انگ، لادن، لگن، گلدان، گدا، لنگ
۹۴- بانگ، اهنگ، انگه، گناه، انبه، بنگاه، نگه، هنگ
۹۵- لوح، حوله، صله، حصول، هول، صلح، حوصله
۹۶- اهن، اینه، نیز، زین، زهی، نهی، نیاز، نیزه
۹۷- وام، البوم، مال، بوم، اول، مبل، وبا، بام
۹۸- یال، تلاش، ایل، اشتی، لات، اتش، شیلات، اتی
۹۹- رنج، زنجیر، ریز، جزر، جرز، زرین، جین، جیر


فصل هفتم – شاه دزد


۱۲۱- ملک، لیک، ملی، میل، ملاک، مکل، مالکی، کام، کمال
۱۲۲- دانه، حیا، ادینه، هندی، حین، اهنی، ایده، ناحیه، نادی
۱۲۳- سده، نهاده، نهاد، ساده، سند، هدا، دهنه، سنه، هندسه
۱۲۴- هجری، هنری، یونجه، هنرجو، جیوه، نیرو، هرج، جون، وجین
۱۲۵- دوش، یواش، دوری، اشد، شیاد، دشواری، شیر، دیش، وارد
۱۲۶- پود، پور، پرش، شیپور، یورش، پیشرو، پدر، رشد، ریشو
۱۲۷- تریکو، تیوا، روایت، رویت، کتری، تکاور، راکت، یکتا، یارو
۱۲۸- مینا، ما، تن، متین، ایمن، تیان، امنیت، نام، نیات
۱۲۹- سرد، درس، همسر، سرمد، دره، مدرسه، رده، سرم، هدر
۱۳۰- گاری، گیرا، سیاره، گاهی، گریه، ریسه، گیره، هراس
۱۳۱- تماس، رستم، ساتر، فراست، افست، مسافت، مسافرت، افسر، متاسف
۱۳۲- قلاب، قاتل، لایق، تقابل، اقلیت، بقال، لیاقت، تقلا، تقلب
۱۳۳- بار، قیر، ابری، ابر، نقاب، قریب، بریان، برق، رقیب، بیرق
۱۳۴- سدر، هرس، رها، فره، سار، راه، سفره، ردا، سفر
۱۳۵- گلنار، ریل، گریان، یگان، گلر، گلی، گالری، رنگی، ریگ
۱۳۶- اهرم، مهار، رنده، نرده، نادر، رهنما، نادره، درنا، رانده
۱۳۷- غیل، غلام، غلیان، غمین، یغما، مغنی، غنی، میلان، غلمان
۱۳۸- مجهول، فلج، موج، مفلوج، فوم، مهول، موجه، جلوه
۱۳۹- محبت، حجامت، محب، محتاج، تاج، مجاب، اجم، مباح، بحت، حجت
۱۴۰- سلیب، سیب، عالی، لعب، اسیب، عبا، عباسی، بلع، لعاب، لباس
۱۴۱- رشید، شادی، ارشد، فیش، شفیر، افرید، فریاد، فرد، دایر
۱۴۲- افکن، کاف، افرین، کافر، کفران، کنار، یکان، رکن، کفن
۱۴۳- جواز، مجزا، وجد، مجد، مزدوج، ماجد، زوج، جدا
۱۴۴- عزم، عمر، زعم، همراز، زره، مزه، مزار، زارع، اهمر
۱۴۵- چروک، کوته، کوره، هتک، هور، کور، چوک، چرتکه، کته
۱۴۶- بنیه، یقه، بقر، هبیر، نقی، بیرق، نبیره، ریه، نهیب
۱۴۷- مایو، موزیک، میز، مکی، کزم، ویزا، مویز، کام، اویز
۱۴۸- اشوب، انوشه، نوشابه، نواب، شبه، انبوه، باش، باه، شانه
۱۴۹- هزم، زارع، مزرعه، عازم، هرمز، زمره، زهر، هراز، عامر
۱۵۰- جزم، زاد، جواد، موز، جامد، جزا، مزدا، دوام، مزد، مزاج


فصل هشتم – میوه ی ممنوعه


۱۵۱- جارو، رواج، رجز، ارج، رجا، زجر، راج، وراج، زواج، جور
۱۵۲- بیش، شاطر، طبری، بشیر، بطری، طیش، رطب، باطری، بشر، شرط
۱۵۳- خمس، گرم، سرخ، مسخرگی، مرگ، میسر، میخ، رسمی، مرسی، خیر
۱۵۴- مسند، اسم، مسن، مهندس، دهن، دهم، همسان، سمن، مهان، هند
۱۵۵- قمری، مهین، همین، قرین، مقنی، نیمه، قرنیه، میهن، قیمه
۱۵۶- عجز، جزوه، عجزه، هجا، جهاز، عزا، عجوزه، هاج، جاه، عاج
۱۵۷- پهنا، چون، ناوچه، هاون، پهن، پوچ، نوچه، پونه، انچه، پناه
۱۵۸- عقاب، طاقت، طاعت، عاق، عطا، طاق، قطاع، عاقبت، تابع، عقب
۱۵۹- مارک، منکر، کارمند، کمد، کندر، کران، کمر، نمک، کمند، کدر
۱۶۰- دلنگ، بلد، گول، بدن، گون، بدل، گود، گلو، گلوبند، گنبد
۱۶۱- دراز، ارشه، شهزاد، زرده، هرز، شهد، ازرده، شهدا، درز، هشدار
۱۶۲- نبوت، نوبت، بتون، خوی، خوبی، بخت، خون، خوب، توبیخ، بیخ
۱۶۳- پوک، پلو، لیف، پفک، کیف، کیلو، پولک، پولکی، فلک، کوفی
۱۶۴- جناب، جهان، جنب، باج، باجه، جانب، جبه، نخبه، جنبه، جان
۱۶۵- روح، حیران، رویا، نوح، حاوی، وحی، نحو، روحانی، حور، نواحی
۱۶۶- جالیز، جیب، ابجی، جایز، جالب، جلب، لجباز، لزج، زیبا، اجل
۱۶۷- سالن، نسب، سالم، مناسب، نسل، لمس، ملس، بالن، سمبل، اسب
۱۶۸- اپل، پاس، کاست، پست، کاپ، کسل، ساکت، پلک، اسکلت، سالک، پاکت
۱۶۹- خمیر، مگر، خرمگس، مسری، مریخ، سیم، گیر، گریم، گیس، مسگر
۱۷۰- سرشت، تشر، گذر، شست، گذشت، گشت، سرگذشت، شتر، گسترش
۱۷۱- رعیت، عطر، عیب، طبی، عبرت، طبیعت، تعبیر، ربط، بیعت، طبع
۱۷۲- سراب، سفیر، برس، بسیار، فرا، سیراب، سرب، فریبا، برف، سیار
۱۷۳- سنگ، گود، سوند، نفس، سود، فنس، گوسفند، سوگ، سند
۱۷۴- تنبلی، بالین، لاتین، نبات، بیلان، نیل، لبنیات، تبیان، تبانی
۱۷۵- بامزه، بزم، مبارزه، مربا، بازه، بهرام، بارز، مبرا، بهار، مبارز
۱۷۶- فرود، ردیف، یوسف، سرود، سور، روسی، روسفید، دیس، فرو، سرو
۱۷۷- ریش، شرف، شفا، امیر، مارش، شریف، ماش، فرمایش، شرم، اشرف
۱۷۸- عنایت، نکات، اینک، تکان، تنیا، نیک، انتیک، تانک، عین، عیان
۱۷۹- وزش، شهد، هود، زود، شیوه، هوش، شهید، دوشیزه، یهود، شهود
۱۸۰- حدس، حسادت، راحت، حراست، درست، حسرت، حسد، دستار، احد، راست
۱۸۱- سوپ، هستی، پیست، پیوسته، تپه، توپ، سهو، تسویه، سوت، پوسته
۱۸۲- لیست، بیست، سبیل، ابلیس، ابی، استیل، بلیت، سیلاب، سیل، سیال، ایست
۱۸۳- اخروی، کاخ، خیک، خوراکی، خرک، خوک، خار، خور، اخیر، خاک
۱۸۴- رخت، تخس، سیخ، ساخت، سیرت، ریخت، ریاست، سخت، تخسیر، تاریخ
۱۸۵- جاهد، سید، اسید، جسد، هادی، سجده، جاده، سجاده، جدی، دایه
۱۸۶- سرپا، دیرپا، درپی، پادری، دریا، سپید، پریسا، سپیدار، سپری، پارس
۱۸۷- قوچ، چاق، مقوا، قلم، مقال، قوم، قول، چماق، چاقو، ملق، چال
۱۸۸- جلد، دجال، اوج، جولان، جادو، جلاد، جلو، لجن، وجدان، جوان
۱۸۹- ساتن، نورس، رستن، سناتور، سورنا، سنتور، سنوات، استون، ناسور، ستوان
۱۹۰- دیشب، شبگرد، گردش، دیگر، گردی، شگرد، بردگی، دربی، شبدر، دبیر
۱۹۱- کفتر، ترافیک، کافی، تاریک، کارت، تفکر، کیفر، کفری، کفتار، کتیرا
۱۹۲- موکت، کمپوت، پتو، پاکت، تاپ، پاک، کاپوت، کمپ، تکاپو
۱۹۳- ناکس، یکان، سکان، پیکان، ساکن، اکیپ، یکسان، کیان، سکنا، کاسنی
۱۹۴- ماهی، مقایسه، قیام، مقیاس، سهیم، قیاس، سیما، سماق، مهیا، قاسم
۱۹۵- رازی، زبان، زاری، نیزار، زینب، رایزن، ریزان، بیزان، رزین، نازی
۱۹۶- پاتیل، پیت، پنالتی، پیل، پلاتین، پالت، اتیلن، پلان، تیپ، پیلتن
۱۹۷- سختی، اختر، خیار، خیرات، خیس، خسارت، اخرت، تسخیر، استخر، تاخیر
۱۹۸- مرتع، شما، معاشرت، شعر، شرع، عرش، شعار، اشتر، مشت، عشا، شاعر
۱۹۹- زخم، اخیه، خمیازه، اخم، میز، خیام، هیزم، زخمی، خیمه، خامه
۲۰۰- ریشه، رانش، ارشین، شیره، ناشی، شریان، نهار، شهین، شاهین، هشیار


مطالب پیشنهادی :

https://roozmember.com/

فیسبوک توییتر گوگل + لینکداین تلگرام واتس اپ کلوب

1 دیدگاه در “جواب کامل همه مراحل بازی شهرزاد – حل سوالات بازی فکری و جذاب شهرزاد

سلام.
نام بازی، “شهزاد” صحیحه و نه “شهرزاد”!

سلام.
ساعاتی پیش نسخه ی جدید بازی “شهزاد” هم اومد.
با تشکر از طراح(ان) این بازی، این نسخه از بازی “شهزاد” دارای بازبینی و تغییرات کلی بوده، پاسخ ها به طور کامل، جایگزین پاسخ های نسخه های قبلی می شوند.
خوشبختانه در این نسخه، طراحان حجم تمامی غلط های املایی، نگارشی و منطقی پاسخ ها را مرتفع کرده اند و از بابت، جای تقدیر دارد.
بنابراین، شایسته است مدیران گرامی، مقدمه ی “کلیه ی غلط های …” را از ابتدای پاسخ ها بردارند.
اما حیف از این بازی خوب، که در اواسط کار، دچار باگ می شود.

قصد بر این بود که پاسخ های این نسخه، مانند دفعات پیشین، به دو صورت تقدیم شود تا مدیران گرامی سایت ها، به هر گونه راحت ترند، عمل کنند: در ابتدا تنها مراحل جدید یا مراحلی که دارای تغییر بوده اند، سپس تمامی پاسخ های نسخه ی جدید ارائه می شود.

اما برای این نسخه از بازی، استثنائاً، شماره ی مراحل بدون تغییر ذکر می شود، چون تقریباً 99 درصد مراحل تغییر کامل داشته اند. بنابراین:

الف) مراحل بدون تغییر “شهزاد 1.0.0.6”

تنها مراحلی که دارای تغییر بوده اند، مراحل 1 و 28 بوده اند.

………………………………….
………………………………….
………………………………….

ب) پاسخ های بازی “شهزاد 1.0.0.6”
(پاسخ های تمامی مراحل نسخه ی جدید):

فصل اول: شهزاد و شهریار

1. ترش، شر
2. پسر، پر، سپر
3. هنر، رهن
4. ری، پیر
5. هوا، اهو
6. خاک، کاخ
7. کشف، کش، کفش، فک
8. سرخ، رس، خر، سر، خرس، رخ
9. شر، ری، ریش، شیر
10. سگ، سنگ

فصل دوم: عجوزه و بازرگان

11. نقد، قند، فندق
12. یاس، سینا، سی، انس
13. الک، لاک، جلا
14. حکم، محک، حکمت
15. سفید، دیس، سد
16. صدقه، قصه
17. تراز، راز، ارز
18. درنگ، گردن، دنگ
19. امت، کما، مات، ماکت
20. نگر، رنگ، کنگر
21. قاره، هار، اره
22. تایر، تیر، یار، رای
23. رز، ترمز، رزم، رمز
24. سد، سود، عدس
25. تخم، همت، مته، تخمه
26. دما، دام، دماغ
27. کیش، یک، شب، شک، شیک
28. صد، دل، صندل
29. بیم، بیمه، مهیب
30. وجه، هویج، جیوه، جوی

فصل سوم: صیاد و کوزه

31. اتم، اخم، خام، خاتم، همت
32. ویفر، ریز، روی، زیور، روز
33. یخ، ابزی، باز، بازی، زیبا
34. رنو، منشور، روشن، شوم، نور، نشر
35. بازه، زال، لبه، زبل، بلا، زباله، بال
36. رسوا، سرخ، سوار
37. سیر، سپری، سری، پیس
38. شلوار، شور، روش، ارش
39. شکلات، اشک، شال، اش
40. رحم، حمل، حرم، مهر، محل
41. مهیا، ایه، بها، اب، بامیه، ماه
42. بغل، غروب، لبو، بلغور، بور
43. سبیل، اسب، لابی، سیلاب، بیل
44. بنفشه، نبش، شب، بنفش، شنبه
45. بنا، بینا، یاد، بید، بنیاد، ابدی
46. بیت، تیشه، بهشت، شیب، شته
47. تناوب، باتون، وات، نوا، ناب
48. راه، چاره، چاپ، پارچه، چاه
49. شوکه، کاش، کاهش، هوش، کشو، هواکش، شکوه
50. زیر، پرویز، پرز، پیروز، زیپ

فصل چهارم: شاهزاده ی سنگی

51. پند، پوزخند، نخود، وزن، پونز، زود
52. ناب، بانک، غنا، باغ، نبض، باک
53. ران، ریا، فنر، نفر، شفا، افرین، اشرف
54. فاسد، افسرده، فرد، فرهاد، افسر، دره، سفره، رده
55. انبر، باقی، قناری، بیان
56. تراش، کشتزار، تشک، زرشک، تار، ارتش، کاتر
57. لگن، نارگیل، یگان، نیل، گیرا، لاری، لیگ
58. اسکی، ایست، تاس، کفایت، ساکت
59. ستم، متاسف، تماس، مسافت، تاسف
60. هرم، مهراد، هند، دار، رانده
61. تاجر، عمارت، عمر، عار، جرات
62. تمیز، اویز، تیز، موازی
63. خاور، گوارش، گوش، واشر، شاخ، گرو
64. بقالی، لقب، قبل، اقلیت، یال
65. زره، زرافه، فرناز، زهر، فنا، هزار، ناز، زن
66. امن، نمدار، وام، دو، دورنما، نود
67. سایه، سیاهرگ، گیس، گره، سایر، گیاه
68. کفا، کافی، فیل، ایفل، فال، تالیف، فایل
69. ماش، شراب، ابریشم، بارش
70. بزغاله، غالب، زغال، زاغ، ابله، غزل، غاز، اهل

فصل پنجم: ملک هندوستان

71. نهال، سلطان، اهن، نسل، ناله
72. اول، یابو، ابی، لوبیا
73. رود، دارو، ارد، داور، شاد، وارد، دشوار، دوا
74. وبا، شهاب، اشوب، باهوش
75. شناور، خاش، رانش، خان، خارش، ناخوش، شورا، نرخ
76. ارس، راس، تراس، استر، سال
77. نقی، بقا، نایب، قاری، یرقان، قرن، ابر
78. صابون، وان، ناو، نصب
79. یوگا، گواهی، گواه، اگهی، گوی، گاو
80. سنتور، ترن، تور، نیت، ترس، سوت، وسترن، سنت
81. شلیک، شکیبا، شکل، ابکش، کیا، بالش، کال
82. یون، رضا، روانی، یاور، روان، نارو، رضوی، روی
83. چتر، بره، بچه، تبر، رتبه، تربچه، چرب
84. ساق، سابقه، قاب، سابق، قبه، ساقه
85. ستار، سرو، ساتور، روستا، اتو، راسو
86. سهام، مهسا، سام، هما، سهم، ساچمه، اسم، ماسه
87. هلاک، سکه، کاه، اسکله، اهک، کلاس، کله، لکه
88. ایمن، امن، امیر، رام، ارمنی، نیم
89. خزان، خزانه، خانه، خزه، خازن
90. دودکش، دوش

نکته ی بسیار مهم: این مرحله باگ دارد و سایر مراحل باز نمی شوند. حروفی که در این مرحله دیده می شوند، 5 حرف زیر هستند:

ک د د و ش

که تنها دو پاسخ “دودکش” و “دوش” را با آن ها می توان به بازی وارد کرد. پس از وارد کردن پاسخ های دیگر، متوجه می شویم که فایده ای ندارد و اگر از راهنمای بازی (طوطی) کمک بگیریم، در کمال تعجب به پاسخ های زیر می رسیم:

شهود، درک، شدت، شهد!

که مسلماً برای وارد کردن آن ها نیاز به حرف های دیگری چون “ه، ر، ت” داریم!

قابل توجه طراحان عزیز بازی!)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  • خانه
  • ترفند
  • جواب کامل همه مراحل بازی شهرزاد – حل سوالات بازی فکری و جذاب شهرزاد