جواب کامل همه مراحل بازی شهرزاد – حل سوالات بازی فکری و جذاب شهرزاد

جواب کامل همه مراحل بازی شهرزاد - حل سوالات بازی فکری و جذاب شهرزاد

جواب کامل همه مراحل بازی شهرزاد – حل سوالات بازی فکری و جذاب شهرزاد

جواب کامل همه مراحل بازی شهرزاد – حل سوالات بازی فکری و جذاب شهرزاد

با شهرزاد در دنیای جادویی هزار و یک شب همراه شده و به شهرهای باستانی سفر کنید ،  گنج‌های کهن را بیابید و خانه خود را با گنجینه‌ها تزیین کنید . در این سفر همراه علی بابا شده و به جنگل زمردین سفر کرده و با سنباد به سفر هفت دریا روید .

در این بازی باید اشیای پنهان در تصویر را بیابید، پازل‌ها را حل کنید و با کسب مهارت به شهر‌های جدید سفر کنید و گنج‌های جدیدی را به خانه بیاورید. در این بازی ده شهر و شصت مرحله بازی‌های متنوع در انتظار شماست.


فصل اول – شهرزاد


۱- ترش، شر
۱۰- حر، رحم، حرم
۲- پرس، پسر، سر، سپر
۳- هنر، نر، نهر
۴- پیر، پری، پر
۵- تر، بر، تبر
۶- خم، رم، خرم
۷- زور، رز، ور
۸- در، گرد، دگر
۹- هج، جو، هجو


فصل دوم – عجوزه و بازرگان


۱۱- قند، دق، دف، فندق
۱۲- نای، سن، یاس، انیس
۱۳- کالج، جلا، کال، کلاج
۱۴- کت، تحکم، محک
۱۵- فطر، رفت، طرف، فطرت
۱۶- صدقه، صدق، قصد، قصه
۱۷- تراز، اتر، ارز، راز
۱۸- گند، رنگ، دنگ، درنگ، گردن
۱۹- متکا، ماکت، کتم، کما
۲۰- نگر، گر، کنگر، رکن
۲۱- قهر، قاره، قهار، هار
۲۲- یار، تایر، رای، ریا
۲۳- ذرت، ذکر، تذکر، ترک
۲۴- وسع، سعود، عدو، عدس، عود
۲۵- ته، مته، مخ، تخمه، همت
۲۶- دمغ، دما، داغ، دماغ
۲۷- شکیب، شیک، کیش، شیب
۲۸- صد، دل، صندل
۲۹- مهیب، همی، بیم، بیمه
۳۰- وی، هویج، جوی، وجیه


فصل سوم – صیاد و کوزه


۳۱- خام، همتا، هما، ماه، خاتمه
۳۲- زری، فیروز، ورز، روی، روز
۳۳- خبز، خبازی، خیز، ابزی، بازی
۳۴- ورم، منشور، منش، موش، نرمش
۳۵- باز، اهل، ازل، زباله، ابله
۳۶- اخور، اخر، ارس، سوراخ، خرس
۳۷- سیر، چپر، سپیچ، سرپیچ، ریس
۳۸- راش، لواش، شورا، شلوار، واشر
۳۹- کلت، کشت، شتاک، شکلات، تشک
۴۰- لحم، حمل، رحل، مرحله، محله
۴۱- مایه، مهیا، بامیه، بها
۴۲- بغل، غول، لبو، بلغور، لغو
۴۳- سیبل، سلب، قسب، بقل، قبل
۴۴- شن، بنفشه، بن، شنبه، نبش
۴۵- بنیاد، بان، ناب، بیان، بید
۴۶- تبه، هشتی، شبیه، بهشتی، تیب
۴۷- توبان، ناو، وات، وان، تابو
۴۸- چاره، پارچه، چپه، چهار، چاپ
۴۹- پند، صدا، ندا، صاد، پانصد
۵۰- زیپ، پیرو، زیپ، پرویز، پیروز


فصل چهارم- شاهزاده ی سنگی


۵۱- خود، دون، دوزخ، زند، پوزخند، دوز، پند
۵۲- غضب، نبض، غنا، بغض، غضبناک، بانک
۵۳- ناف، افرین، ران، نار، نفر، نیا
۵۴- فساد، اره، هدف، فدا، افسرده، اسد
۵۵- قاب، قربانی، قاری، برنا، قناری، برین
۵۶- ترکش، کشتزار، تشکر، زکات، اشک، شکر
۵۷- نایل، لای، لیر، انگل، نارگیل، لنگر
۵۸- فسیل، فیلسوف، سیلو، فلس، سیف
۵۹- سفارت، مفسر، رسام، سامت، اتمسفر، سفرا
۶۰- دامن، دمار، هردم، دامنه، مردانه، مدرن
۶۱- عمارت، مراجع، تجار، مجرا، مراجعت، رجعت
۶۲- تومار، راوی، ویار، تاری، متواری، مترو
۶۳- مانتو، متوازن، زمان، توازن، زانو، توان
۶۴- تیبا، قابلیت، قابل، قالی، قلیا، تلاقی، بیات
۶۵- رفاه، فرزانه، نفر، زرافه، راهزن، ارزن
۶۶- امور، نمودار، منور، امدن، دوان، نورد
۶۷- اسیر، اگهی، ساری، گریس، سیاهرگ، سیگار
۶۸- فلات، کفال، تلافی، کفالت، تکالیف، تالیف
۶۹- اریب، بارش، شیار، شیبا، ابریشم، شراب
۷۰- غزال، بزغاله، بالغ، غلبه، بغال، زغال

جواب کامل همه مراحل بازی شهرزاد - حل سوالات بازی فکری و جذاب شهرزاد
جواب کامل همه مراحل بازی شهرزاد – حل سوالات بازی فکری و جذاب شهرزاد

فصل پنجم – ملک هندوستان


۷۱- روب، بارو، نارو، روبان، برون، روان، نور
۷۲- بنی، یاد، نبی، بنا، دای، بند، دنیا، نایب
۷۳- ورد، شاد، واشر، رود، داور، دشوار، راد، درو
۷۴- دیه، زله، هزل، دیزل، لیز، دهلیز، دله
۷۵- خشن، رخش، شاخ، شان، رخشا، ناشر، خان، رخشان
۷۶- تاس، ستار، رسالت، استر، سال، تراس
۷۷- قبا، قربان، قبر، قران، انبر، باقر، قرن
۷۸- اسف، ادرس، داس، دسر، سرا، دار، فاسد
۷۹- ایه، گیاه، گاه، سیاه، اسی، هاگ، سایه
۸۰- تلقی، قیل، تقلی، بلی، قلب، تلقیب، تقبل
۸۱- کاش، کلاش، شکیل، کاشی، شکل، شالی، شاکی
۸۲- ارض، رضوان، روا، رضا، انور، نوار، ران
۸۳- توز، زیتون، یوز، تیز، وزن، زینت، وزین، تین
۸۴- سبا، سقا، سباق، ساق، بقا، سابقه، ساقه، قبه
۸۵- روس، راسو، اور، وتر، روستا، رسا، ترس
۸۶- سما، سهم، سهام، سام، ساچمه، ماسه، اهم
۸۷- رخش، خرگوش، شوخ، خوش، گور، گوش، خروش
۸۸- رام، نیم، ارمنی، میان، امین، منیر، نیرم
۸۹- خزان، ناز، خانه، خان، زان، خزه، خزانه، خازن
۹۰- چنبر، چنبره، بهر، بچه، چرب، رهن


فصل ششم – عروس چوبی


۱۰۰- تام، تمنا، مناعت، مات، متن، متان، عام، اتم
۱۰۱- نسا، احسنت، سنا، حسنا، حسن، نحس، ناس، ساحت
۱۰۲- کیا، کرسی، ریسک، سرک، کار، اکسیر، کسر، سایر
۱۰۳- لوچ، الوچه، چله، چلو، الو، چاله، چاه
۱۰۴- اکول، اکو، الونک، کول، الکن، وال، کلان، کاو
۱۰۵- شام، امر، ارزش، رمز، مار، امرزش، رزم، مشا
۱۰۶- مرز، امروز، زار، ارم، وزرا، موزر، مور، زوار
۱۰۷- تیم، منت، نامی، نیت، یمن، امن، تامین، تمنی
۱۰۸- حیرت، حیف، تفریح، فتی، فتح، تیر، تحریف، حتی
۱۰۹- گیل، یاب، بالی، گالی، بال، گلابی، بلا، بیگ
۱۱۰- لوت، ولید، تولد، ولت، تلو، تولید، ولی، دیو
۱۱۱- متر، ثمرات، ارث، تمر، ثمر، تارم، ترم، اثر
۱۱۲- دیار، دیوار، دور، ودا، دیر، وادی، ارد، یاور
۱۱۳- واج، جدار، جار، ورج، اجر، جوار، واجد، درج
۱۱۴- مراد، بدر، ادب، دام، مربا، مرداب، باد، برد
۱۱۵- ارتش، تراشه، تراش، رشت، رشته، شهر، شاه، هشت
۱۱۶- علت، معتل، املت، ملت، اعم، علامت، تعمل
۱۱۷- برکت، کبر، تبریک، ترکیب، بکر، کبریت، تکبیر
۱۱۸- میت، رحیم، تحریم، رحم، حتم، تحریم، متی، مری
۱۱۹- سرمه، مهر، درهم، رسم، رسد، همدرس، دمر، مهد
۱۲۰- یوم، دین، مینو، ندیم، مین، مدیون، مدنی، دمن
۹۱- روزن، زنبور، برزن، بروز، نوبر، ورز، زبر
۹۲- چمن، ادم، نماد، نما، نمد، چمدان، چند، نادم
۹۳- گالن، لگد، انگ، لادن، لگن، گلدان، گدا، لنگ
۹۴- بانگ، اهنگ، انگه، گناه، انبه، بنگاه، نگه، هنگ
۹۵- لوح، حوله، صله، حصول، هول، صلح، حوصله
۹۶- اهن، اینه، نیز، زین، زهی، نهی، نیاز، نیزه
۹۷- وام، البوم، مال، بوم، اول، مبل، وبا، بام
۹۸- یال، تلاش، ایل، اشتی، لات، اتش، شیلات، اتی
۹۹- رنج، زنجیر، ریز، جزر، جرز، زرین، جین، جیر


فصل هفتم – شاه دزد


۱۲۱- ملک، لیک، ملی، میل، ملاک، مکل، مالکی، کام، کمال
۱۲۲- دانه، حیا، ادینه، هندی، حین، اهنی، ایده، ناحیه، نادی
۱۲۳- سده، نهاده، نهاد، ساده، سند، هدا، دهنه، سنه، هندسه
۱۲۴- هجری، هنری، یونجه، هنرجو، جیوه، نیرو، هرج، جون، وجین
۱۲۵- دوش، یواش، دوری، اشد، شیاد، دشواری، شیر، دیش، وارد
۱۲۶- پود، پور، پرش، شیپور، یورش، پیشرو، پدر، رشد، ریشو
۱۲۷- تریکو، تیوا، روایت، رویت، کتری، تکاور، راکت، یکتا، یارو
۱۲۸- مینا، ما، تن، متین، ایمن، تیان، امنیت، نام، نیات
۱۲۹- سرد، درس، همسر، سرمد، دره، مدرسه، رده، سرم، هدر
۱۳۰- گاری، گیرا، سیاره، گاهی، گریه، ریسه، گیره، هراس
۱۳۱- تماس، رستم، ساتر، فراست، افست، مسافت، مسافرت، افسر، متاسف
۱۳۲- قلاب، قاتل، لایق، تقابل، اقلیت، بقال، لیاقت، تقلا، تقلب
۱۳۳- بار، قیر، ابری، ابر، نقاب، قریب، بریان، برق، رقیب، بیرق
۱۳۴- سدر، هرس، رها، فره، سار، راه، سفره، ردا، سفر
۱۳۵- گلنار، ریل، گریان، یگان، گلر، گلی، گالری، رنگی، ریگ
۱۳۶- اهرم، مهار، رنده، نرده، نادر، رهنما، نادره، درنا، رانده
۱۳۷- غیل، غلام، غلیان، غمین، یغما، مغنی، غنی، میلان، غلمان
۱۳۸- مجهول، فلج، موج، مفلوج، فوم، مهول، موجه، جلوه
۱۳۹- محبت، حجامت، محب، محتاج، تاج، مجاب، اجم، مباح، بحت، حجت
۱۴۰- سلیب، سیب، عالی، لعب، اسیب، عبا، عباسی، بلع، لعاب، لباس
۱۴۱- رشید، شادی، ارشد، فیش، شفیر، افرید، فریاد، فرد، دایر
۱۴۲- افکن، کاف، افرین، کافر، کفران، کنار، یکان، رکن، کفن
۱۴۳- جواز، مجزا، وجد، مجد، مزدوج، ماجد، زوج، جدا
۱۴۴- عزم، عمر، زعم، همراز، زره، مزه، مزار، زارع، اهمر
۱۴۵- چروک، کوته، کوره، هتک، هور، کور، چوک، چرتکه، کته
۱۴۶- بنیه، یقه، بقر، هبیر، نقی، بیرق، نبیره، ریه، نهیب
۱۴۷- مایو، موزیک، میز، مکی، کزم، ویزا، مویز، کام، اویز
۱۴۸- اشوب، انوشه، نوشابه، نواب، شبه، انبوه، باش، باه، شانه
۱۴۹- هزم، زارع، مزرعه، عازم، هرمز، زمره، زهر، هراز، عامر
۱۵۰- جزم، زاد، جواد، موز، جامد، جزا، مزدا، دوام، مزد، مزاج


فصل هشتم – میوه ی ممنوعه


۱۵۱- جارو، رواج، رجز، ارج، رجا، زجر، راج، وراج، زواج، جور
۱۵۲- بیش، شاطر، طبری، بشیر، بطری، طیش، رطب، باطری، بشر، شرط
۱۵۳- خمس، گرم، سرخ، مسخرگی، مرگ، میسر، میخ، رسمی، مرسی، خیر
۱۵۴- مسند، اسم، مسن، مهندس، دهن، دهم، همسان، سمن، مهان، هند
۱۵۵- قمری، مهین، همین، قرین، مقنی، نیمه، قرنیه، میهن، قیمه
۱۵۶- عجز، جزوه، عجزه، هجا، جهاز، عزا، عجوزه، هاج، جاه، عاج
۱۵۷- پهنا، چون، ناوچه، هاون، پهن، پوچ، نوچه، پونه، انچه، پناه
۱۵۸- عقاب، طاقت، طاعت، عاق، عطا، طاق، قطاع، عاقبت، تابع، عقب
۱۵۹- مارک، منکر، کارمند، کمد، کندر، کران، کمر، نمک، کمند، کدر
۱۶۰- دلنگ، بلد، گول، بدن، گون، بدل، گود، گلو، گلوبند، گنبد
۱۶۱- دراز، ارشه، شهزاد، زرده، هرز، شهد، ازرده، شهدا، درز، هشدار
۱۶۲- نبوت، نوبت، بتون، خوی، خوبی، بخت، خون، خوب، توبیخ، بیخ
۱۶۳- پوک، پلو، لیف، پفک، کیف، کیلو، پولک، پولکی، فلک، کوفی
۱۶۴- جناب، جهان، جنب، باج، باجه، جانب، جبه، نخبه، جنبه، جان
۱۶۵- روح، حیران، رویا، نوح، حاوی، وحی، نحو، روحانی، حور، نواحی
۱۶۶- جالیز، جیب، ابجی، جایز، جالب، جلب، لجباز، لزج، زیبا، اجل
۱۶۷- سالن، نسب، سالم، مناسب، نسل، لمس، ملس، بالن، سمبل، اسب
۱۶۸- اپل، پاس، کاست، پست، کاپ، کسل، ساکت، پلک، اسکلت، سالک، پاکت
۱۶۹- خمیر، مگر، خرمگس، مسری، مریخ، سیم، گیر، گریم، گیس، مسگر
۱۷۰- سرشت، تشر، گذر، شست، گذشت، گشت، سرگذشت، شتر، گسترش
۱۷۱- رعیت، عطر، عیب، طبی، عبرت، طبیعت، تعبیر، ربط، بیعت، طبع
۱۷۲- سراب، سفیر، برس، بسیار، فرا، سیراب، سرب، فریبا، برف، سیار
۱۷۳- سنگ، گود، سوند، نفس، سود، فنس، گوسفند، سوگ، سند
۱۷۴- تنبلی، بالین، لاتین، نبات، بیلان، نیل، لبنیات، تبیان، تبانی
۱۷۵- بامزه، بزم، مبارزه، مربا، بازه، بهرام، بارز، مبرا، بهار، مبارز
۱۷۶- فرود، ردیف، یوسف، سرود، سور، روسی، روسفید، دیس، فرو، سرو
۱۷۷- ریش، شرف، شفا، امیر، مارش، شریف، ماش، فرمایش، شرم، اشرف
۱۷۸- عنایت، نکات، اینک، تکان، تنیا، نیک، انتیک، تانک، عین، عیان
۱۷۹- وزش، شهد، هود، زود، شیوه، هوش، شهید، دوشیزه، یهود، شهود
۱۸۰- حدس، حسادت، راحت، حراست، درست، حسرت، حسد، دستار، احد، راست
۱۸۱- سوپ، هستی، پیست، پیوسته، تپه، توپ، سهو، تسویه، سوت، پوسته
۱۸۲- لیست، بیست، سبیل، ابلیس، ابی، استیل، بلیت، سیلاب، سیل، سیال، ایست
۱۸۳- اخروی، کاخ، خیک، خوراکی، خرک، خوک، خار، خور، اخیر، خاک
۱۸۴- رخت، تخس، سیخ، ساخت، سیرت، ریخت، ریاست، سخت، تخسیر، تاریخ
۱۸۵- جاهد، سید، اسید، جسد، هادی، سجده، جاده، سجاده، جدی، دایه
۱۸۶- سرپا، دیرپا، درپی، پادری، دریا، سپید، پریسا، سپیدار، سپری، پارس
۱۸۷- قوچ، چاق، مقوا، قلم، مقال، قوم، قول، چماق، چاقو، ملق، چال
۱۸۸- جلد، دجال، اوج، جولان، جادو، جلاد، جلو، لجن، وجدان، جوان
۱۸۹- ساتن، نورس، رستن، سناتور، سورنا، سنتور، سنوات، استون، ناسور، ستوان
۱۹۰- دیشب، شبگرد، گردش، دیگر، گردی، شگرد، بردگی، دربی، شبدر، دبیر
۱۹۱- کفتر، ترافیک، کافی، تاریک، کارت، تفکر، کیفر، کفری، کفتار، کتیرا
۱۹۲- موکت، کمپوت، پتو، پاکت، تاپ، پاک، کاپوت، کمپ، تکاپو
۱۹۳- ناکس، یکان، سکان، پیکان، ساکن، اکیپ، یکسان، کیان، سکنا، کاسنی
۱۹۴- ماهی، مقایسه، قیام، مقیاس، سهیم، قیاس، سیما، سماق، مهیا، قاسم
۱۹۵- رازی، زبان، زاری، نیزار، زینب، رایزن، ریزان، بیزان، رزین، نازی
۱۹۶- پاتیل، پیت، پنالتی، پیل، پلاتین، پالت، اتیلن، پلان، تیپ، پیلتن
۱۹۷- سختی، اختر، خیار، خیرات، خیس، خسارت، اخرت، تسخیر، استخر، تاخیر
۱۹۸- مرتع، شما، معاشرت، شعر، شرع، عرش، شعار، اشتر، مشت، عشا، شاعر
۱۹۹- زخم، اخیه، خمیازه، اخم، میز، خیام، هیزم، زخمی، خیمه، خامه
۲۰۰- ریشه، رانش، ارشین، شیره، ناشی، شریان، نهار، شهین، شاهین، هشیار


مطالب پیشنهادی :

0 Reviews

Write a Review

سعید صابری

نمی توانم فرمول موفقیت را برای شما بیان کنم؛ اما اگر فرمول شکست را می خواهید آن است که بکوشید همه را راضی نگه دارید.

→ خواندن مطلب قبلی

آموزش قطع بروزرسانی خودکار برنامه ها توسط Galaxy apps – مارکت سامسونگ

خواندن مطلب بعدی ←

آموزش تغییر نقطه دستیابی در گوشی های موبایل برای ایرانسل ، همراه اول و رایتل

5 مورد نظر

 • سلام.
  نام بازی، “شهزاد” صحیحه و نه “شهرزاد”!

  سلام.
  ساعاتی پیش نسخه ی جدید بازی “شهزاد” هم اومد.
  با تشکر از طراح(ان) این بازی، این نسخه از بازی “شهزاد” دارای بازبینی و تغییرات کلی بوده، پاسخ ها به طور کامل، جایگزین پاسخ های نسخه های قبلی می شوند.
  خوشبختانه در این نسخه، طراحان حجم تمامی غلط های املایی، نگارشی و منطقی پاسخ ها را مرتفع کرده اند و از بابت، جای تقدیر دارد.
  بنابراین، شایسته است مدیران گرامی، مقدمه ی “کلیه ی غلط های …” را از ابتدای پاسخ ها بردارند.
  اما حیف از این بازی خوب، که در اواسط کار، دچار باگ می شود.

  قصد بر این بود که پاسخ های این نسخه، مانند دفعات پیشین، به دو صورت تقدیم شود تا مدیران گرامی سایت ها، به هر گونه راحت ترند، عمل کنند: در ابتدا تنها مراحل جدید یا مراحلی که دارای تغییر بوده اند، سپس تمامی پاسخ های نسخه ی جدید ارائه می شود.

  اما برای این نسخه از بازی، استثنائاً، شماره ی مراحل بدون تغییر ذکر می شود، چون تقریباً 99 درصد مراحل تغییر کامل داشته اند. بنابراین:

  الف) مراحل بدون تغییر “شهزاد 1.0.0.6”

  تنها مراحلی که دارای تغییر بوده اند، مراحل 1 و 28 بوده اند.

  ………………………………….
  ………………………………….
  ………………………………….

  ب) پاسخ های بازی “شهزاد 1.0.0.6”
  (پاسخ های تمامی مراحل نسخه ی جدید):

  فصل اول: شهزاد و شهریار

  1. ترش، شر
  2. پسر، پر، سپر
  3. هنر، رهن
  4. ری، پیر
  5. هوا، اهو
  6. خاک، کاخ
  7. کشف، کش، کفش، فک
  8. سرخ، رس، خر، سر، خرس، رخ
  9. شر، ری، ریش، شیر
  10. سگ، سنگ

  فصل دوم: عجوزه و بازرگان

  11. نقد، قند، فندق
  12. یاس، سینا، سی، انس
  13. الک، لاک، جلا
  14. حکم، محک، حکمت
  15. سفید، دیس، سد
  16. صدقه، قصه
  17. تراز، راز، ارز
  18. درنگ، گردن، دنگ
  19. امت، کما، مات، ماکت
  20. نگر، رنگ، کنگر
  21. قاره، هار، اره
  22. تایر، تیر، یار، رای
  23. رز، ترمز، رزم، رمز
  24. سد، سود، عدس
  25. تخم، همت، مته، تخمه
  26. دما، دام، دماغ
  27. کیش، یک، شب، شک، شیک
  28. صد، دل، صندل
  29. بیم، بیمه، مهیب
  30. وجه، هویج، جیوه، جوی

  فصل سوم: صیاد و کوزه

  31. اتم، اخم، خام، خاتم، همت
  32. ویفر، ریز، روی، زیور، روز
  33. یخ، ابزی، باز، بازی، زیبا
  34. رنو، منشور، روشن، شوم، نور، نشر
  35. بازه، زال، لبه، زبل، بلا، زباله، بال
  36. رسوا، سرخ، سوار
  37. سیر، سپری، سری، پیس
  38. شلوار، شور، روش، ارش
  39. شکلات، اشک، شال، اش
  40. رحم، حمل، حرم، مهر، محل
  41. مهیا، ایه، بها، اب، بامیه، ماه
  42. بغل، غروب، لبو، بلغور، بور
  43. سبیل، اسب، لابی، سیلاب، بیل
  44. بنفشه، نبش، شب، بنفش، شنبه
  45. بنا، بینا، یاد، بید، بنیاد، ابدی
  46. بیت، تیشه، بهشت، شیب، شته
  47. تناوب، باتون، وات، نوا، ناب
  48. راه، چاره، چاپ، پارچه، چاه
  49. شوکه، کاش، کاهش، هوش، کشو، هواکش، شکوه
  50. زیر، پرویز، پرز، پیروز، زیپ

  فصل چهارم: شاهزاده ی سنگی

  51. پند، پوزخند، نخود، وزن، پونز، زود
  52. ناب، بانک، غنا، باغ، نبض، باک
  53. ران، ریا، فنر، نفر، شفا، افرین، اشرف
  54. فاسد، افسرده، فرد، فرهاد، افسر، دره، سفره، رده
  55. انبر، باقی، قناری، بیان
  56. تراش، کشتزار، تشک، زرشک، تار، ارتش، کاتر
  57. لگن، نارگیل، یگان، نیل، گیرا، لاری، لیگ
  58. اسکی، ایست، تاس، کفایت، ساکت
  59. ستم، متاسف، تماس، مسافت، تاسف
  60. هرم، مهراد، هند، دار، رانده
  61. تاجر، عمارت، عمر، عار، جرات
  62. تمیز، اویز، تیز، موازی
  63. خاور، گوارش، گوش، واشر، شاخ، گرو
  64. بقالی، لقب، قبل، اقلیت، یال
  65. زره، زرافه، فرناز، زهر، فنا، هزار، ناز، زن
  66. امن، نمدار، وام، دو، دورنما، نود
  67. سایه، سیاهرگ، گیس، گره، سایر، گیاه
  68. کفا، کافی، فیل، ایفل، فال، تالیف، فایل
  69. ماش، شراب، ابریشم، بارش
  70. بزغاله، غالب، زغال، زاغ، ابله، غزل، غاز، اهل

  فصل پنجم: ملک هندوستان

  71. نهال، سلطان، اهن، نسل، ناله
  72. اول، یابو، ابی، لوبیا
  73. رود، دارو، ارد، داور، شاد، وارد، دشوار، دوا
  74. وبا، شهاب، اشوب، باهوش
  75. شناور، خاش، رانش، خان، خارش، ناخوش، شورا، نرخ
  76. ارس، راس، تراس، استر، سال
  77. نقی، بقا، نایب، قاری، یرقان، قرن، ابر
  78. صابون، وان، ناو، نصب
  79. یوگا، گواهی، گواه، اگهی، گوی، گاو
  80. سنتور، ترن، تور، نیت، ترس، سوت، وسترن، سنت
  81. شلیک، شکیبا، شکل، ابکش، کیا، بالش، کال
  82. یون، رضا، روانی، یاور، روان، نارو، رضوی، روی
  83. چتر، بره، بچه، تبر، رتبه، تربچه، چرب
  84. ساق، سابقه، قاب، سابق، قبه، ساقه
  85. ستار، سرو، ساتور، روستا، اتو، راسو
  86. سهام، مهسا، سام، هما، سهم، ساچمه، اسم، ماسه
  87. هلاک، سکه، کاه، اسکله، اهک، کلاس، کله، لکه
  88. ایمن، امن، امیر، رام، ارمنی، نیم
  89. خزان، خزانه، خانه، خزه، خازن
  90. دودکش، دوش

  نکته ی بسیار مهم: این مرحله باگ دارد و سایر مراحل باز نمی شوند. حروفی که در این مرحله دیده می شوند، 5 حرف زیر هستند:

  ک د د و ش

  که تنها دو پاسخ “دودکش” و “دوش” را با آن ها می توان به بازی وارد کرد. پس از وارد کردن پاسخ های دیگر، متوجه می شویم که فایده ای ندارد و اگر از راهنمای بازی (طوطی) کمک بگیریم، در کمال تعجب به پاسخ های زیر می رسیم:

  شهود، درک، شدت، شهد!

  که مسلماً برای وارد کردن آن ها نیاز به حرف های دیگری چون “ه، ر، ت” داریم!

  قابل توجه طراحان عزیز بازی!)

 • سلام.
  دقایقی پیش نسخه ی جدید بازی “شهزاد (هزار داستان)” هم اومد.
  با تشکر از طراح(ان) این بازی، پاسخ های این نسخه، مانند دفعات پیشین، به دو صورت تقدیم می شود تا مدیران گرامی سایت ها، به هر گونه راحت ترند، عمل کنند: در ابتدا تنها مراحل جدید یا مراحلی که دارای تغییر بوده اند، سپس تمامی پاسخ های نسخه ی جدید ارائه می شود.

  برای چندمین بار تأکید می شود کلیه ی غلط های املایی، نگارشی و منطقی پاسخ ها، مربوط به طراح یا طراحان بازی است و در این فایل، هیچ گونه تغییر رسم الخط یا تصحیح اشتباهاتی صورت نگرفته است و فقط پاسخ ها برای گذراندن مراحل نوشته شده اند.

  الف) پاسخ های آپدیت بازی “شهزاد (هزار داستان) 1.0.1.2”

  فصل سیزدهم: مهمانی سه خاتون

  401. یال، نکات، کابینت، کیا، بانک، نیک، لکنت، لاک، نیابت، نبات، انی، کلان، تلکابین، لابی، کابل، لنت
  402. شورا، داد، وبا، داشبورد، بارش، دود، شوربا، باور، داور، درد
  403. صخره، نهاد، خاص، رهن، رصد، خرده، رصدخانه، صادر
  404. نقل، تنیس، تعلق، عقل، عسل، علی، نعل، سنت، تعلیق، سنتی، سعی، نستعلیق، علت، لعنت، لیست، تلقین
  405. همایش، خیام، هخامنشی، خشن، خیمه، میخ، خشم، شاخه، شخم
  406. قیام، کالری، قمار، مالک، ریال، ریکا، قلک، قلمکاری، قایم، ملاک، ریا، لیر، ملایر
  407. تنه، سرانه، راسته، ترن، انتر، سرشانه، تار، ارش، شهرستان، تاس، سرشت، هرات
  408. فریب، برف، سیبا، کفا، برفک، کبری، کرفس، ریسک، بارفیکس، فکس، فیبر
  409. تدارک، دکترا، خدمتکار، دختر، ختم، خدمت، تارخ، دکتر، تراکم، دمکرات، تمرد، خدمات
  410. اعمال، علیم، الیاس، عالی، اسماعیل، عیال
  411. فارس، سفارش، ارس، شفا، فاش، اجر، نشر، فنج، فنس، اشرف، فشارسنج، رنج، فجر، ناشر
  412. سیخک، سرخک، تاخیر، استخر، خاکی، خسارت، خاکستری، کرخت، سرایت
  413. جوشن، جاهد، جوشانده، وجدان، شواهد، نجوا، اجنه، جوشان، اوج، اندوه، نواده، جاده
  414. خالص، اصل، حاصلخیز، اصیل، حیا، حاصل، خلاص، صالح، خالی، زحل
  415. اسکی، تدارک، تایر، دستی، ادرس، یاسر، درست، دستار، ارد، یاد، دستیار، کیا، یار، کدر، سیر، دارت
  416. گلو، فرش، گوشی، شرف، ویفر، گوش، ولی، شریف، فروش، گوریل، یورش، رویش، ریش، گلف
  417. یاد، زندانی، اندونزی، نازی، ویزا، نینا، ونیز، ایدز، یون، یزدان، زندان
  418. شیما، پیشانی، ایمن، یمن، شیمی، پیشی، منش، شنا، نیایش، ماشین
  419. گروه، اهو، فروشگاه، ارش، هار، فشار، گوهر، گوارش، فواره، روش
  420. زیرک، ویزا، وزش، کاش، کشاورزی، ریزش، رازی، واریز، وزیر، کشاورز، روزی، زکریا، شاکی، زری
  421. ساکت، کسالت، تاکسی، کال، الکی، کلاس، پیت، کلیپ، الک، الپ، پلاستیک، کیا، سیل، اسکی، کاپ
  422. مهمان، نامحرم، همنام، نمره، هنر، حمام، محرمانه، راه، مرهم
  423. تاسف، سرد، سفت، سفارت، فردا، درس، ستاره، ترس، دفاتر، فساد، دارت، فرستاده، ادرس، دستار
  424. گواه، گیرا، نوا، نیروگاه، ریا، اینه، اهن، گونی، گاری، گوی، روانه، نگاه، راوی، نوه، رهن
  425. پتروس، پوست، سرخپوست، سوپ، روس، ترسو، سرو، پتو، ترس، سوخت
  426. خون، اهدا، خانواده، نواده، دانا، دوا، خوانا، هدا، هود، نود، اهن، خنده، ادا، خواهان
  427. فتوا، سفال، فوت، فستیوال، سلفی، تاسف، ولایت، یوسف، سال، تلف، تلافی، یاس، یافت، فایل، سوت
  428. ناله، جاهل، لاهیجان، اجیل، نهال، جهل، هیجان
  429. بدن، زند، ناس، بدنسازی، داس، ساز، یزدان، بنز، ادبی، ناب، سبد، دیس، اسید، زیبا، نای، سینا، سزا
  430. پست، سود، بودا، بوداپست، وبا، اوت، دوات، سودا، سوا، اسب، پتو، سواد، پادو
  431. ارم، تار، اینک، کمان، تینر، کارت، رامتین، رمانتیک، ترک، ریتم
  432. شوید، شاهرود، رادیو، هشدار، دایره، ارشیو، داور، دور
  433. واکر، کار، ورزشکار، زور، ارز، واشر، کور، رزرو، روش، شرور
  434. اسمان، سلیمان، سینما، املا، نسیم، اسیا، میانسال، سامان
  435. نفر، دور، ردیف، رنو، فرد، ویفر، دین، فنر، روی، نود، روند، فروند، یون، فریدون، رود، فنی، فروردین، دیو، فردین، درون، فرنی
  436. ظفر، ظرفشویی، ریش، رویش، روی، ظرف، شرف، شیر، فیش
  437. تارخ، بخت، بیخ، اتی، بختیاری، خیر، ریخت، ترب، خراب، خار، تیر، تار، بخاری، خیرات
  438. نگر، نگاره، ارگ، دهان، رها، ران، اجنه، جهانگرد، گران، رنج
  439. دیو، مدار، رادیو، مرور، مراد، ارد، رویا، امید، مور، امیر، یارد، رای، مروارید، رام، ارم، دیوار
  440. ستون، خوانا، وانت، تاس، اتنا، اتان، اوت، نخست، توانا، سنت، ستوان، خون، تونس، سخن، ناو، استخوان، خان، وات، اتو، انس، تخس
  441. بال، بنا، جنگلبان، نان، جنگل، بالن، گلاب، جالب، لبنان، ننگ، جناب
  442. ولرم، روی، مور، مشورت، تیم، یشم، شتر، موش، لیمو، لیموترش، رشت، میش
  443. خدا، داور، وان، هند، هندا، نادر، روانه، روند، دار، وارد، اره، ارد، رودخانه، دانه، اردو، نرخ، خرد، ناو، اخوند
  444. نیاز، بنیاد، زند، ابدی، بندباز، زبان، باز، زینب، ابی، بدبین، زیان، بادبزن، نایب
  445. غار، روانی، ویران، روغن، یارو، یار، غنی، ناروا، ارغوانی، غیر، نای
  446. راسو، سوپاپ، ساتور، پاس، پست، ستار، تراس، راس، پرتو، روستا، پاسپورت، پارس، پرستو، پاستور
  447. مصرع، ارم، مصراع، صدر، مار، صدام، صدراعظم، رعد، مصر
  448. پیدا، پشه، پاشنه، شهیدان، پاینده، دنیا، پیشنهاد، نای، شاهین، پیاده
  449. دارا، مدارا، مرداد، ارام، درامد، گرما، امر، امار، مادر، امدادگر، دامدار، امداد
  450. مرتد، ثروت، تندر، مروت، تندرو، موثر، ثروتمند، مونث

  ………………………………….
  ………………………………….
  ………………………………….

  ب) پاسخ های بازی “شهزاد (هزار داستان) 1.0.1.2”
  (پاسخ های تمامی مراحل):

 • آپدیت پاسخ های بازی “شهزاد (هزار داستان) 1.0.1.3”

  سلام.
  ثانیه هایی پیش نسخه ی جدید بازی “شهزاد (هزارداستان)” هم اومد.

  بازی تغییر چندانی نداشته و فقط 10 مرحله ی اولش یه کوچولو تغییر کرده و تبدیل به دو مرحله با دو اسم مجزا شده، که هر کدوم 5 زیرمرحله داره.
  پاسخ های مراحل 2 تا 10 هم تغییر کرده:

  آغاز: سرآغاز

  1. ترش، شر
  2. راه، رها
  3. ری، پیر
  4. هنر، رهن
  5. پسر، پر، سپر

  فصل اول: شهزاد و شهریار

  6. اهک، کاه
  7. کشف، کش، کفش، فک
  8. سرخ، رس، خر، سر، خرس، رخ
  9. شر، ری، ریش، شیر
  10. سگ، سنگ

  سایر مراحل بدون تغییرند.

 • آپدیت پاسخ های بازی “شهزاد (هزار داستان) 1.0.1.6”

  سلام.
  نسخه ی جدید بازی “شهزاد” هم اومد.
  با تشکر از طراح(ان) این بازی، پاسخ های این نسخه، مانند دفعات پیشین، به دو صورت تقدیم می شود تا مدیران گرامی سایت ها، به هر گونه راحت ترند، عمل کنند: در ابتدا تنها مراحل جدید یا مراحلی که دارای تغییر بوده اند، سپس تمامی پاسخ های نسخه ی جدید ارائه می شود.

  برای چندمین بار تأکید می شود کلیه ی غلط های املایی، نگارشی و منطقی پاسخ ها، مربوط به طراح یا طراحان بازی است و در این فایل، هیچ گونه تغییر رسم الخط یا تصحیح اشتباهاتی صورت نگرفته است و فقط پاسخ ها برای گذراندن مراحل نوشته شده اند.

  الف) پاسخ های آپدیت بازی “شهزاد (هزار داستان) 1.0.1.6”

  فصل چهاردهم: کوه مغناطیس

  451. دعا، استعداد، تاس، ساعت، ساعت، عدس، داد، سعادت، عادت
  452. شخم، خانه، ماش، بخشنامه، خشم، نخبه، خام، خانم، امشب، شنا، شاه، شام، خشن، ماه، اهن، خامه، بنا
  453. ستار، استراحت، تاس، تراس، ترس، تار، راحت، تست، حسرت
  454. هوش، کوه، ورشکسته، ترش، تکه، هوس، تشک، تشکر، ترسو، سکته، شکوه
  455. ماه، لانه، متن، تنه، نغمه، تنها، غلات، ناله، لغتنامه، مهلت، نامه
  456. نجار، مرد، رمان، نادر، دوام، درون، نوار، جانور، جوانمرد، جرم، دارو، نمد
  457. هوادار، اراده، اگاه، گروه، داور، وارد، دره، اردوگاه، اهورا، رود
  458. سرور، نوار، سنت، وانت، ترور، توران، تور، نور، سرو، سنتور، تراس، سونا، ترس، رستوران، وان، سوت، تنور، تونس
  459. ارابه، باران، برگه، گربه، ارگان، گرانبها، نگار
  460. سکو، بست، کویت، بیسکویت، سیب، بوتیک، سبک، بوکس، سوت، کوی، کسب، سکوت
  461. رنگ، نهر، گذرنامه، هنر، گرم، گره، راه، نامه، ذهن، نذر، گناه، گمراه
  462. سنت، سارا، رخت، خرس، خار، استان، سخن، سرخ، رانت، تراس، اسارت، تاس، ترس، سخت، ستارخان، ترن، خراسان، استخر
  463. شیر، واشر، نیایش، شناور، نوار، ناشر، روشن، وان، شنا، شورا، روشنایی، نشر، روان، یواش
  464. قرنیه، قرینه، نقطه، قطره، قطر، قرنطینه
  465. سرنگ، زرین، سنگریزه، هرگز، زنگ، نهر، سینه، رهن، نسیه، گزنه
  466. توان، کتان، دکان، دوا، تکواندو، اندک، وانت، دوات، کود، کدو، کند، تند، کادو
  467. برگ، مبارک، کنگر، مکار، بام، کربن، گرمکن، ابر، گرما، گمرک، ابگرمکن، مربا، کرم
  468. داس، استخدام، ادم، اخم، خدمت، استاد، اسم، تخم
  469. استین، بست، شبستان، نبات، اسب، ستایش، بیست، تنیس، بیان، ایست
  470. شیخ، شدت، پیشخدمت، پشت، میخ، پخش، مدت، پشم، پیش، تپش، دشت، مشت، شخم، تیم، خدمت، خشت
  471. کنیا، نیکو، کامیون، وام، نمک، نوک، کمین، کمان، مایو، کوی، وان
  472. شرف، هود، رهن، دفن، نوه، روشن، شوره، فروش، نهر، فروشنده، نور، درفش
  473. کالری، تار، یاس، راست، استیل، سیل، الکی، کارت، سال، کریستال، کلیسا، ترس، لیست، کلاس
  474. شیمی، شیار، شیرماهی، شیره، شاه، شهر، شهرام، ماهی، ماشه، شماره، ریه، شیر
  475. یاس، سالن، دایی، داس، دین، دنیا، سینا، سند، ایسلند، اسید، سینی
  476. امیر، ویران، رومانی، نور، یار، وان، یاور، مار، نرم، نیرو
  477. سرنگ، وفا، افسر، افسونگر، رنگ، واگن، نور، فوران، افسون، گور، فنر، فارس، نرگس، روان
  478. مال، چهل، جدال، چاه، ادم، جامد، دلمه، جلد، جام، دما، مدال، جهاد، جلاد، ماده، چال، دهل
  479. چرند، عمر، منچ، منع، دین، چمن، چرم، مدنی، عید، دیر، نمد، مرد، نرم، معدنچی، چین، معدن، مرید
  480. بنگاه، بهمن، گناه، نامه، گام، اهن، بانگ، نگاه، بام، نگهبان، نهنگ، اهنگ
  481. خدا، روان، خاور، خرد، رخداد، دور، خون، درون، وارد، درود، دوا، نخود، اردو
  482. نرمش، نشر، یورش، نور، روشن، نیرو، نیمرو، ریش، رویش، نیش
  483. باریک، کارت، ابر، ترب، برکت، تاریک، ترک، رکاب، بیکار، راکت، تیر، ابتکار، کاری، کار، یکتا، تبر
  484. لباس، بدنه، سند، باد، دنبال، نهاد، باند، داس، سالن، بلند، سبد، بال، اسب، هندل، ابد
  485. بال، بقال، قلک، لقب، بغل، باک، اغل، کابل، باغ
  486. شفا، فرش، تار، شرافت، اتش، ارتش، تفرش، رشت، ترش، فاش، فرات، شتر، تراش، گشت
  487. جگر، ترس، رنج، گرجستان، سنگر، سرنگ، اجر، راست، ارنج، گران، نرگس، تاجر
  488. بره، ریشه، ارز، شیب، شهربازی، ابر، ریش، بارز، شهر، شاه، رازی، شهاب، بازی، ارزش، زیبا، باز، بهار، یار
  489. دزد، دانا، دنیا، زین، دزدی، دین، ایزد، نیاز، یزد، ازادی، داد، زیاد، زیان، یزدان
  490. کاشی، کاش، خال، کیش، خشکسالی، کلاس، شکل، خاکی، شیخ، خاک، کال، سال، شیک، سیخ، اسکی، شاکی
  491. فیل، بدل، دلفین، دفن، بدن، بیل، دین، دبی، لیف، بند، بلند
  492. اهو، شیاد، اویز، دیه، ایده، ایزد، هوش، دایه، ادویه، زیاد، هادی
  493. میترا، تیم، مار، تایر، مات، یار، تیمار، رحم، ریتم، تار
  494. سیب، دست، کشتی، سبد، تشک، کیش، دیس، بیست
  495. نوش، اهن، بانو، شهاب، هوا، هوش، شانه، شنبه، شاه، نوشابه، وان، انبه، هاون
  496. زیان، زمین، زین، نیاز، اویز، موز، میهن، زانو، موازی، مایونز، اهن، ازمون، موزه
  497. گوشه، گواه، گوش، گور، ورزشگاه، شاه، زهرا، ورزش، روز، زور، شور، اهو، راه، گرز، شاهرگ، هوش، ارزش، گره، هزار، واشر
  498. شبیه، شیب، شهید، شهاب، شهادت، بهداشت، شادی، شته، بدهی، شاهد، تهی، هادی
  499. ماش، شاخ، مشک، ساکن، خنک، سکان، خشن، شام، ماسک، خانم، شخم، شانس، خشک، اسم، اخم، سخن، کاش، نمک
  500. صورت، تورم، اتو، قمار، مات، قوم، رمق، تقوا، قوا، مار، وقت، تقاص، تور، مترو، مقوا

  فصل پانزدهم: کره اسب بالدار

  501. نهایت، زین، اینه، تازه، انتها، زیان، نیاز، تیز، تنها، تازیانه، اهن، هیات
  502. راز، زیلو، زود، رود، ارزو، رودل، الو، وزیر، زرد، ریز، دلاور، زردالو، ایدز، دوا، اول
  503. حرف، دینار، افرین، یار، دین، حریف، اردن، ردیف، دنیا، حنا، فردین
  504. گاز، ابرنگ، ارزن، گران، زبر، باران، نگار، باز، راز، انبار، انار، گازانبر، گرز، ارزان، بانگ، ابر
  505. عالم، جام، دعا، علم، جالب، مبدا، دام، بلا، ادب، جدال، مبل، عمل، ابد، عدل، ادم، مدال، دما، مال
  506. خبر، گام، خراب، اخر، خرمگس، برس، گرما، سراب، مگس، اخم، خام، ابر، برگ، اسب، خمار، سرب
  507. گام، تیم، نبات، تاب، گمان، مات، امنیت، بام، متن
  508. مسافر، تاس، سفر، مسافرت، ستم، سپر، پست، پارس، فرات، پسر، مار، ترس، سرما، اتمسفر، رسم، سفت، ستار، راست، ماست
  509. ارشد، رازی، لرزش، شال، ارز، دیر، شاد، ایزد، درز، یلدا، ریز، لیز، زال، زرد، ارزش، راز، شیراز، دریا، دیزل، رشید، شیاد
  510. اتو، داور، ترد، مدار، دوام، واردات، مار، ادم، تور، تمرد، رود، مات، مروت، وام، دما، مواد، دوا، دارت، اوا، مدت، اردو، ارام، دام
  511. کور، محکم، حمام، مار، مرحوم، حاکم، مرام، کمر، موم، مکار، کرم، روح، مراحم، کار، حکم، محرم، رحم، حرم
  512. اربیل، بادگیر، ادب، اردبیل، گلاب، دریا، ریگ، بیدار، بال، باد، دیگ، دلبر، بلا، دبی، ابر، لیگ، لگد، ردیاب
  513. بوران، برلین، بال، یاور، لیوان، ریل، بلور، لبو، بلوار، نور، ویران، اربیل
  514. اهنگ، دانه، شنا، گنده، انشا، نهاد، شاه، دهان، دشنه، اگاه، اهن، گشنه، دانش
  515. اجر، جوهر، مهاجر، هویج، ایرج، هوا، جمهوری، ریه
  516. متن، شانه، اتش، نشاسته، مشت، نشست، تنش، تنه، ماش، سهام، شانس، سنت، ماه، تاس، تنها، تشنه، شته، سهم، ماست، نشت
  517. نماز، زمان، تیز، میزان، تامین، امنیت، تیم، میز، نیاز، زینت، زمین، زین
  518. ماشه، اسم، شام، سجده، ماش، جامد، سجاده، ادم
  519. گلف، شرف، شیر، رفع، لیگ، عرش، شریف، علی، لیف
  520. سنگک، هود، کندو، کدو، سوگند، گنده، دکه، هوس، سند، گونه، کود، نوه
  521. چاپ، چای، چپاول، پویا، پوچ، سال، چلو، پول، سیل، اول، یاس، چیپس، پیچ، الو، سوال، چاپلوس، الپ، پلیس، چالوس، لوس
  522. بیم، میخچه، بچه، خیمه، بخیه، مخچه، میخ، بیمه
  523. نیایش، پشیمان، منشی، شنا، نیش، پیش، پیمان، ناشی، ماش، نمایش، شیمی
  524. اجیل، ریال، الجزایر، زجر، یار، اجر، ارازل، ازار، ایرج، اجرا، ریل، جاری، راز، ارز، زال، اریا، لرز، لیزر، لیز
  525. نرم، اینه، منفی، نهر، اهریمن، ریه، هنر، رهن، افرین، رفاه، اهن، امیر، میهن، ماهی، رمان، مناره
  526. اسب، بست، بابل، بسکتبال، سال، لباس، کسب، کباب، کتاب، بابک، تاس، تاب، سبک، کال، کسالت، بال، باک، کابل، کلاس
  527. دانه، یلدا، اول، والدین، اهن، اینده، الویه، لایه، دیوان، لیوان، ناهید، لانه، الوده
  528. ساکن، کاست، سنت، پاکت، پست، استان، کتان، سکان، پکن، پتک، تاس، پاکستان، ساکت، پاک
  529. خون، نادر، رخنه، اهو، دوا، رودخانه، دره، نهر، نور، اخور، روان، خدا، دانه، دوره، راه، اخر، رنده، نرخ، هنر، نهاد، خنده، خرد، دهان، دارو، اروند
  530. ترن، تنور، اوا، نور، روغن، توانا، غنا، وان، اغوا، غار، رانت، اوار، ارغوان، تار، نوار، وانت
  531. تهی، اهانت، اینه، تازیانه، نهایت، تنه، تنها، نیاز، زینت، زین، نیزه، اهن، هیات، زیان، تازه
  532. جانب، جنگل، باج، لنگ، بانگ، لنج، انگل، لگن، جالب، جنگ، بنا، لبنان، لجن، جنگلبان، بالن، جان، گلاب، بال
  533. شاهد، رویا، شاد، راه، هود، شاهرود، هادی، یار، شوهر، رشید، هوش، دارو، دشوار، داریوش، دره، روده، ریش، دایه، شیار
  534. کوی، سکوت، ماسک، وام، سیما، اسکی، مات، موکت، سویا، یاس، تیم، سکو، موسی، ماست، ستم، اسم، اسکیمو، واکس، تماس، یکتا، مساوی
  535. ترن، قند، قدم، تند، نمد، مدت، مرد، تمدن، نرم، دقت، رمق، مرقد، قرن، نقد، تمرد، قدرت، قدرتمند، ترد، قدر، متن، درد
  536. کیش، شیک، کلاس، کاست، لاستیک، کلیسا، تاس، تاکسی، ساکت، یکتا، سیل، ایست، تشک، لیست، یاس، کشت، اسکی
  537. دما، دریا، میلیارد، یلدا، مرید، مدال، رمال، مایل، مال، دیر، یار، دایی، میلاد
  538. مایع، شام، ماش، مانع، بیم، شنا، شعبان، منشی، شیب، منع، نیش، بام، نمایش، ناشی، ماشین، بنا، بیان، معنا، نعش، امشب، شبنم، عمان
  539. میدان، اینده، دینام، هادی، هند، نیمه، ادینه، دامنه، دانه، مهدی، نهاد، ادم، میهن، مدینه
  540. باهوش، موش، شبنم، هامون، بنا، نوه، بهمن، هاون، شنا، ماشه، وام، شنبه، شانه
  541. گوشه، پوشه، پژوهشگر، پشه، شهر، گوهر، شوهر، پره، گوش، گره، شور، رشوه، شوره
  542. حرم، حرمت، سحر، ساحر، رحمت، رحم، رستم، نرم، راست، ماست، حراست، حرام، رحمان
  543. عمر، تراش، اتم، عرش، شاعر، بام، ارتش، عمارت، بشر، تمبر، عابر، تابش، مرتب، شمع، مربا، عبارت، شعر، شتاب، ماش، شتر
  544. شفا، وفا، نشات، نفت، وان، فاش، اشتی، نشت، نیش، توان، تنش، وانت، فیش، اویشن، فوت، شنا، وفات، یواش
  545. پسر، راز، رازی، زیپ، سبزی، ساز، زیبا، سیر، اسیب، بازپرس، یاس، اسب، پاریس، ابر، ریز، سبز، پیر
  546. هنر، دیو، هیدروژن، روده، دره، نهر، نرده، دوره، درون، نیرو، نوید، وردنه
  547. یکتا، تار، تیر، کاری، راکت، کارت، اژیر، تایر، کتری، کار، کتیرا، تیراژ، یار، تاریک، ترک
  548. ماش، قشم، طلاق، شال، قلم، شلاق، طلا، مشق، شمال، شام
  549. کیف، جکوزی، جوک، فکس، فیوز، یوسف
  550. مات، شورا، شمع، عمو، شام، اتو، مشاور، تورم، شتر، شعر، مروت، شوم، شروع، موش، عمارت، وام، مشت، شاعر

 • سلام بازی اول بازی شهرزاد و آهنگره اونجا کلمه می زنه بعد ما باید اون اشیإ رو تو صفحه پیدا کنیم حالا حرف اصلی من اینکه که چرا جواب این مرحله رو نمی گذارید

نوشتن نظر شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *